محل تبلیغات شما
تو به من خندیدی و نمی دانستی؛

من به چه دلهره از باغچۀ همسایه سیب را یدم؛

باغبان از پی من تند دوید؛

سیب را دست تو دید؛

غضب آلود به من کرد نگاه؛

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک؛

و تو رفتی و هنوز؛

سال هاست که در گوش من آرام آرام؛

خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم؛

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم؛

که چرا باغچۀ کوچک ما سیب نداشت؛

من به تو خندیدم؛

چون که می دانستم؛

تو به چه دلهره از باغچۀ همسایه سیب را یدی؛

پدرم از پی تو تند دوید؛

و نمی دانستی باغبان باغچۀ همسایه؛

پدر پیر من است؛

من به تو خندیدم؛

تا که با خندۀ خود پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم؛

بغض چشمان تو لیک؛

لرزه انداخت به دستان من و

سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک؛

دل من گفت: برو!

چون نمی خواست به خاطر بسپارد؛

گریۀ تلخ تو را؛

و من رفتم و هنوز؛

سال هاست که در ذهن من آرام آرام؛

حیرت و بغض تو تکرار کنان؛

می دهد آزارم؛

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم؛

که چه می شد اگر باغچۀ خانه ما سیب نداشت؛

دخترک خندید و

پسرک ماتش برد!

که به چه دلهره از باغچۀ همسایه، سیب را یده؛

باغبان از پی او تند دوید؛

به خیالش می خواست؛

حرمت باغچه و دختر کم سالش را؛

از پسر پس گیرد!

غضب آلود به او غیظی کرد!

این وسط من بودم؛

سیب دندان زده ای که روی خاک افتادم

من که پیغمبر عشقی معصوم،

بین دستان پر از دلهرۀ یک عاشق

و لب و دندان

تشنۀ کشف و پر از پرسش دختر بودم

و به خاک افتادم

چون رسولی ناکام!

هر دو را بغض ربود.

دخترک رفت ولی زیر لب این را می گفت:

او یقیناً پی معشوق خودش می اید!»

پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود:

مطمئناً که پشیمان شده بر می گردد!»

سال هاست که پوسیده ام آرام آرام!

عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز!


جسم من تجزیه شد ساده ولی ذرّاتم

همه اندیشه کنان غرق در این پندارند:

این جدایی به خدا رابطه با سیب نداشت؛


پ.ن : اشتباه نکنید،زبان سرچشمه سوء تفاهم ها نیست؛سکوت و حرفهای نگفته سرچشمه ی هر سوء تفاهمیست. اشتباه نکنید.حرف بزنید.

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند . . .

دیوانـه ها از حال هــم امّا خبر دارند...

امشب دلم می خواد...

تو ,باغچۀ ,پی ,آرام ,کنان ,دندان ,از پی ,غرق در ,در این ,سیب را ,کنان غرق

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
طرح تدبیر و همه ی طرح و برنامه های ابتدایی بصورت رایگان وِرنــــدا Nelly's notes flisrowlora exgawerbo هفت و چهار بختیاری شبکه فایل فارسی inevimin آشپزی آسان یاد، داشت